Index

Picture

Factsheet meerwerk

voor werkgevers

Wat verandert er?

U moet uw werknemers betalen voor de uren die zij werken. Als zij extra uren werken (het zogeheten meerwerk) moet u uw werknemers zo betalen dat zij gemiddeld minstens het minimumloon verdienen voor die gewerkte uren. Dit geldt ook als een werknemer in deeltijd werkt en extra uren maakt.

Wanneer werkt een werknemer extra?

Uw werknemer werkt extra als hij meer uren werkt dan in zijn contract staat of meer uren maakt dan de volledige werkweek in uw branche of organisatie. Als in uw branche of in het contract met uw werknemer de volledige werkweek 40 uur telt en de werknemer 5 uur extra werkt, moet uw werknemer ten minste gemiddeld 45 keer het minimumloon per uur betaald krijgen over die week. In dit geval 45 keer € 9,11. Als de volledige werkweek 36 of 38 uur telt, dan neemt u het bijbehorende bedrag uit onderstaande tabel. Voor werknemers jonger dan 22 jaar geldt het minimumjeugdloon.

Volledige werkweek   Minimumloon per 1 januari 2018 per uur

vanaf 22 jaar (exclusief vakantiegeld)

36 uur   € 10,12

38 uur   € 9,59

40 uur   € 9,11

Wat moet u doen?

In uw administratie staat het aantal uren dat uw werknemer werkt,

het aantal extra uren en het loon dat u betaald heeft.

Wanneer gaat de verandering in?
De wijziging gaat in op 1 januari 2018.

Zijn er uitzonderingen?

Extra uren kunnen worden gecompenseerd in betaalde vrije tijd als dit in de cao staat en deze compensatie schriftelijk is afgesproken met de werknemer. Om voldoende tijd te bieden aan sociale partners om deze mogelijkheid in de cao op te nemen, is tot 31 december 2018 schriftelijke overeenstemming met de werknemer voldoende. Deze uren moet de werknemer uiterlijk voor 1 juli van het daaropvolgende kalenderjaar opnemen of moeten aan de werknemer worden uitbetaald. Als het dienstverband wordt beëindigd moet u de uren die u nog niet zijn gecompenseerd uitbetalen. Bij compensatie van extra uren in betaalde vrije tijd moet de werkgever bijhouden wanneer de extra uren zijn opgebouwd en wanneer ze zijn gecompenseerd in betaalde vrije tijd. De manier waarop u dat doet, staat u vrij.


Index