Ook voor werknemers die geen oproepkracht zijn dient u als werkgever voor iedere werknemer de arbeidsregistratie bij te houden.
Niet alleen de werktijden, maar ook rusttijden e.d.
Wij willen u graag bijstaan in het vinden van de voor u meest practische oplossing.
Klik hier voor meer informatie op www.eerlijkwerken.zelfinspectie.nl/

Klik hier voor folder 'Eerlijk werken voor iederen' (PDF) van inspectie SZW

Download onderstaand artikel als PDF

Samenvatting Arbeidstijdenwet (algemeen)

Regels (> 18 jaar)

Norm

 

Mededelingstermijn

Arbeids- en rusttijdenpatroon

Deze is 28 dagen van tevoren. Indien dit in verband met de aard van de arbeid onmogelijk is, worden de rusttijden in ieder geval 28 dagen van tevoren meegedeeld en 4 dagen van tevoren de begin- en eindtijden van de arbeid. Bij collectieve regeling óf bij het ontbreken hiervan, kan met instemming van de individuele medewerker hiervan worden afgeweken.

 

Minimum rusttijden

Dagelijkse minimale onafgebroken rusttijd

11 uur per 24 uur.

1 x per periode van 7 x 24 uur is de dagelijkse rust in te korten tot minimaal 8 uur.*

Wekelijkse minimale onafgebroken rusttijd

Hetzij 36 uur per periode van 7 x 24 uur,

hetzij 72 uur per periode van 14 x 24 uur, eventueel op te splitsen in perioden van mini-

maal 32 uur.

Minimum rust na een nachtdienst

14 uur, na een dienst die eindigt na 02:00 uur ’s nachts.

1 x per periode van 7 x 24 uur is de rust na een nachtdienst in te korten tot minimaal 8 uur.*

Minimum rust na een reeks van nachtdiensten

46 uur, na een reeks van 3 of meer achtereenvolgende nachtdiensten.

 

Maximum arbeidstijden

Maximum arbeidstijd

12 uur per dienst.

 

60 uur per week.

 

Per 4 aaneengesloten weken gemiddeld 55 uur per week.
Bij collectieve regeling kan hiervan worden afgeweken.

 

Per 16 aaneengesloten weken gemiddeld 48 uur per week.

 

Pauzes

Arbeidstijd per dienst >51/2 uur

Minimaal 1/2 uur pauze.

Eventueel op te splitsen in 2 x 1/4 uur pauze.

Arbeidstijd per dienst >10 uur

Minimaal 3/4 uur pauze.

Eventueel op te splitsen in 3 x 1/4 pauze.

Beperking

Bij collectieve regeling kan de pauze beperkt worden tot 1/4 uur.

 

Maximum nachtarbeidstijden

 

Een nachtdienst is een dienst waarin meer dan 1 uur arbeid wordt verricht tussen 00:00 uur en 06:00 uur.

Maximum arbeidstijd per nachtdienst

10 uur

(maximaal 5 x per 14 etmalen en ten hoogste 22 x per 52 weken, te verlengen tot 12 uur

onder gelijktijdige inkorting van de rust na die verlengde nachtdienst tot minimaal 12 uur).

Maximum arbeidstijd bij nachtdien- sten

Per 16 weken gemiddeld 40 uur per week indien sprake is van 16 of meer nachtdiensten in die periode.

*Indien de aard van de arbeid of de bedrijfsomstandigheden dit met zich meebrengt.


Versie 2.0

 

Regels (> 18 jaar)

Normen

 

Maximum aantal nachtdiensten

Maximum aantal diensten in een reeks

7 diensten indien er 1 of meer nachtdiensten in een reeks voorkomen.

 

Bij collectieve regeling kan de reeks worden verlengd tot maximaal 8 (nacht)diensten.

Maximum aantal nachtdiensten

Per 16 weken maximaal 36 nachtdiensten die eindigen na 02.00 uur.

Bij collectieve regeling kan worden afgeweken tot

maximaal 140 nachtdiensten die eindigen na 02.00 uur per 52 weken, of

maximaal 38 uur arbeid tussen 00.00 en 06.00 uur per 2 aaneengesloten weken.

 

Zondagarbeid (Op zondag wordt geen arbeid verricht, tenzij...)

1euitzondering op arbeidsverbod

Tenzij het tegendeel is bedongen en uit de aard van de arbeid voortvloeit.

2euitzondering op arbeidsverbod

Tenzij de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken en het medezeggenschapsorgaan daarmee instemt, en de betrokken werknemer daar voor dat geval mee instemt.

Zondagsbepaling

In geval van arbeid op zondag tenminste 13 vrije zondagen per 52 weken.

 

Bij collectieve regeling kan hiervan worden afgeweken, zodat het mogelijk wordt om 40 zondagen of meer per jaar te werken. In dat geval heeft de medewerker een individueel instemmingsrecht, ook als de zondagsarbeid voortvloeit uit de aard van de arbeid of uit de bedrijfsomstandigheden.

Minimum arbeidstijd bij oproep in consignatie

Consignatie

1/2 uur

 

Een oproep tijdens consignatie is geen dienst, maar wel arbeidstijd. De arbeidstijd vangt aan op het moment van oproep en eindigt bij afronding werkzaamheden.

Minimum aantal perioden zonder consignatie

Per 28 etmalen 14 perioden van minimaal 24 uur, waarvan minimaal 2 x 48 uur vrij van arbeid is.

Consignatie voor en na een nacht- dienst

11 uur voor en 14 uur na een nachtdienst is consignatie niet toegestaan.

Maximum arbeidstijd tijdens con-signatie

13 uur per 24 uur.

Wekelijkse maximum arbeidstijd met nachtconsignatie

Als sprake is van 16 of meer keer consignatie tussen 00:00 uur en 06:00 uur in 16 aaneen-gesloten weken, bedraagt de maximum arbeidstijd hetzij gemiddeld 40 uur per week, hetzij gemiddeld 45 uur per week mits door een oproep (begonnen tussen 00:00 uur en 06:00 uur) uiterlijk om 24:00 uur (middernacht), 8 uur onafgebroken rusttijd is genoten.

Definities:

 

Dag

Van 00.00 uur tot 24.00 uur.

24 uur

Periode die begint op het eerste moment van het verrichten van arbeid op een dag.

Week

Van zondag 00.00 uur tot zaterdag 24.00 uur.

Dienst

Aaneengesloten periode waarin arbeid wordt verricht en die gelegen is tussen twee opeenvolgende onafgebroken rusttijden van tenminste 8 uur.

Reeks

1 of meer diensten, die eindigt met een periode van tenminste 32 uur rust.

 

.. Download mogelijk formulier registreren arbeidstijden.